ایمنی

ایمنی شرط لازم است برای این که اطمینان حاصل کنیم که ضریب رویدادهای ناگوار برای کارگران، مخاطبین، ذینفعان، عموم مردم و محیط زیست به طور قابل قبولی پایین و قابل جبران باشد