جذب سرمایه گذاری و مشارکت

یکی از فعالیتهای گروه REM جذب سرمایه و اجرای پروژه های ساختمان سازی و بازسازی توسط منابع جذب شده میباشد که سرمایه گذاران در این پروژه ها به عنوان سهام دار پروژه محسوب میشوند و قراردادهای حقوقی لازم جهت اطمینان از سرمایه گذاری با ایشان منعقد خواهد شد.