سهامداری

اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند طبق بلوک های تعریف شده گروه ساختمانی رم با شرکت رویا عمارت خاور میانه همکاری داشته باشند. این همکاری طبق قراردادهای رسمی صورت خواهد گرفت و سود پروژه را طبق قرارداد دریافت خواهند کرد.