ماموریت

  • جلب اعتماد و مشارکت گروه های هدف رم در ساخت و ساز
  • ارائه خدمات بازسازی
  • ارائه خدمات فنی و مهندسی و معماری در ساخت و ساز ، طراحی داخلی ، بازسازی و ….